A- A A+

 STOWARZYSZENIA:

 

Stowarzyszenie Chór Parafialny HARFA

DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI

ul. Słowackiego 2, 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE

tel. 783 081 181 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁADZE ORGANIZACJI

Prezes –Andrzej Tobiasz
Sekretarz - Celina Wryszcz
Skarbnik –Regina Bielecka

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- działalność artystyczna, kulturowa, oświatowa
- współpraca z osobami niepełnosprawnymi
- organizowanie koncertów i występów artystycznych


Klub Logiczne

DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 58-573 Piechowice
DANE KONTAKTOWE
tel. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Władze organizacji: Lech Rębisz
Główne cele organizacji się nie zmieniły

WŁADZE ORGANIZACJI

Likwidator – Lech Rębisz

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- prowadzenie regularnych treningów sportów umysłowych wśród dzieci i dorosłych
- organizowanie czasu wolnego w formie turniejów, treningów sportów umysłowych
- pobudzanie aktywności społecznej
- organizowanie rekreacji oraz turystyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych


Stowarzyszenie Maracana Piechowice

DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI

ul. Piastów 2/1, 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE

Prezes Artur Strzałkowski- tel. 506 624 410 
Członek Zarządu Robert Zapora – tel. 602 439 924 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. http://maracana.futbolowo.pl

WŁADZE ORGANIZACJI

Prezes – Artur Strzałkowski
Członek zarządu – Robert Zapora

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- upowszechnienie turystyki, sportu w szczególności poprzez promowanie piłki nożnej
- promowanie i propagowanie postaw obywatelskich
- poprzez sport rozwijanie nauki , kultury, oświaty
- poprzez sport przeciwdziałanie patologiom społecznym
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach

DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI

ul. Świerczewskiego 21 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE

tel. 75 64 97 270 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁADZE ORGANIZACJI

Prezes – Zdzisław Gasz
Wiceprezes – Józef Szafran

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- edukacja ekologiczna w środowisku młodzieży szkolnej ( konkursy, piosenki)
- dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia.
- upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.
- kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego


Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach

DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI

ul. Szkolna 4, 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE

tel. 506166021 e- mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁADZE ORGANIZACJI

Prezes - Waldemar Wojtaś
Wiceprezes- Marek Flieger

Wiceprezes Naczelnik- Sławomir Wojtaś
Skarbnik- Maciej Michalski

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
- udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
- upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej.
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.


Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska

DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI

ul. Kryształowa 53 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE

tel. 505 016 979, 784 492 697 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁADZE ORGANIZACJI

Komendantka Hufca- hm. Dorota Kołakowska
Skarbnik Hufca - phm. Dawid Stec

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej formami charakterystycznymi dla ZHP
- organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności
- podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, poprzez prowadzenie działalności charytatywnej
- promowanie zdrowego trybu życia
- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych


Stowarzyszenie Teatralne Teatr „CINEMA”

DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI

ul. Kolonijna 8 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE

tel. 75 76 17 616 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁADZE ORGANIZACJI

Prezes – Zbigniew Szumski
Skarbnik – Tadeusz Rybicki
Sekretarz – Jan Kochanowski

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- prowadzenie działalności na rzecz rozwoju teatru współczesnego
- współpraca z instytucjami i organizacjami artystycznymi
- rozwijanie współpracy kulturalnej z innymi stowarzyszeniami


KLUBY SPORTOWE

 

Piłkarski Klub Sportowy LECHIA Piechowice

DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI

ul. Rycerska 11, 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE

tel.500 050 418 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁADZE ORGANIZACJI

Prezes – Jarosław Bumażnik
Wiceprezes – Stanisław Trajnowicz
Skarbnik- Wincenty Szpakowski

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- organizacja imprez popularyzujących piłkę nożną
- organizacja szkoleń dla uprawiających piłkę nożną


Uczniowski Klub Sportowy „KROKUS” przy SP 1 w Piechowicach

DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI

ul. Szkolna 6, 58-573 Piechowice (SP 1)

DANE KONTAKTOWE

tel.508 375 770 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁADZE ORGANIZACJI

prezes – Natalia Taterka
Wiceprezes – Sylwia Pogodzińska

sekretarz - Izabela Daniło

GŁOWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
- szkolenie w dyscyplinach biathlonu i narciarstwa biegowego
- organizowanie zawodów sportowych


Klub Sportowy LECHIA Piechowice

DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI

ul. Kryształowa 53, 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE

tel. 608 600 585 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁADZE ORGANIZACJI

Prezes – Ewa Szmel
Wiceprezes – Daniel Potkański

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- działania klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport
- promocja turystki i krajoznawstwa
- aktywizowanie lokalnej społeczności 


FUNDACJA PROSANUS
Ul. PAKOSZOWSKA 51, 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WŁADZE ORGANIZACJI
Prezes –Małgorzata Barbara Szczybura

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
CELEM FUNDACJI JEST:
- REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI WSPOMAGANEJ PRZEZ HIPOTERAPIĘ
- PROPAGOWANIE PROZDROWOTNYCH ORAZ PROEKOLOGICZNYCH ZACHOWAŃ WŚRÓD DZIECI ORAZ OSÓB DOROSŁYCH,
- ORGANIZOWANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WOKÓŁ CELÓW FUNDACJI,
- UPOWSZECHNIANIE WIEDZY TEORETYCZNEJ I OSIĄGNIĘĆ PRAKTYCZNYCH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH.


STOWARZYSZENIE "MICHAŁOWICE W KARKONOSZACH"
ul. ZACISZNA, nr 6,  58- 573 Piechowice
DANE KONTAKTOWE:

WŁADZE ORGANIZACJI:
ZAJĄC ANITA               -  PREZES ZARZĄDU
KOŁODZIEJCZYK EWA ZOFIA -WICEPREZES ZARZĄDU

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI:
 
 1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA,
 2. WZMACNIANIE WIĘZI MIEJSCOWEJ LUDNOŚCI, PIELĘGNOWANIE JEJ TRADYCJI,
 3. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA ZWIĄZANA Z PATOLOGIAMI SPOŁECZNYMI,
 4. POSZERZANIE GRONA MIŁOŚNIKÓW I SYMPATYKÓW REGIONU,
 5. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O HISTORII MICHAŁOWIC,
 6. POPRAWA WALORÓW ESTETYCZNYCH, KRAJOBRAZOWYCH I TURYSTYCZNYCH REGIONU ORAZ ICH PROMOCJA,
 7. WSPIERANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO REGIONU,
 8. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYCHOWANIE I ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY,
 9. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ TWORZENIA I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO,
 10. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA,
 11. OCHRONA ŚRODOWISKA,
 12. TWORZENIE PŁASZCZYZNY WYMIANY INFORMACJI, WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZAINTERESOWANYMI,
 13. DZIAŁANIA NA RZECZ PROPAGOWANIA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET,
 14. WSPIERANIE I NIESIENIE POMOCY OSOBOM STARSZYM, POSZKODOWANYM LUB BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ LUB MATERIALNEJ,
 15. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ELEMENTARNEJ,
 16. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZIN Z MAŁYMI DZIEĆMI,
 17. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE BUDOWANIE WIĘZI MIĘDZYPOKOLENIOWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE,
 18. DZIAŁANIA NA RZECZ PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBL


ZARZĄD KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU  WĘDKARSKIEGO PIECHOWICE
WŁADZE:
Kazimierz Wójcik – Prezes
Krzysztof Rudnicki - Skarbnik

DANE KONTAKTOWE:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI:
ORGANIZOWANIE WĘDKARSTWA, REKREACJI I SPORTU WĘDKARSKIEGO, RACJONALNE UŻYTKOWANIE WÓD, KSZTAŁTOWANIE ETYKI WĘDKARSKIEJ ORAZ PRZESTRZEGANIE ZASAD OCHRONY I POŁOWU RYBReklamy:
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.