A- A A+

 


Aktualne wersje deklaracji:

Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- wersja PDF »

Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- wersja EDYTOWALNA DOCX »

Uzasadnienie zmian w deklaracji- wersja PDF »

Uzasadnienie zmian w deklaracji- wersja EDYTOWALNA DOCX »


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Zlokalizowany jest w Piechowicach na terenie ZUK Sp. z o.o. ul.Boczna 15 - to miejsce w którym mieszkańcy BEZPŁATNIE w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić selektywnie zbierane odpady komunalne takie jak papier i makulaturę, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/mieszkańca/ rok  wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.


Godziny przyjmowania odpadów:
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12:00-19:00
we wtorki i czwartki 9:00-16:00
w soboty 10:00-15:00.


Przypominamy, że odpady tzw. „trudne” wymienione powyżej nie powinny być umieszczane przy tzw. gniazdach i pojemnikach na odpady komunalne. Dokonując wymiany mebli, sprzętu elektronicznego, opon itp. korzystacie Państwo z reguły z transportu pojazdem samochodowym.  Prosimy więc o skorzystanie z tej formy i  dostarczanie zużytych sprzętów do PSZOK, a nie porzucanie w miejscach ogólnodostępnych.


ODDANIE TYCH ODPADÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY W PSZOK JEST B E Z P Ł A T N E.


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (np. pralki, telewizory, komputery, radia, lodówki, zużyte świetlówki, drobny sprzęt AGD) Mieszkańcy Piechowic mogą dostarczyć samodzielnie i oddać bezpłatnie do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzone są przez przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. i zlokalizowane są w następujących miejscach:
•    Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Sortownia i Składowisko Ścięgny-Kostrzyca, 58-533 Bukowiec (od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00),
•    na terenie ZUK Sp. z o.o. ul.Boczna 15, 58-573 Piechowice: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12:00-19:00, we wtorki i czwartki 9:00-16:00, w soboty 10:00-15:00.


Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta Piechowice oraz BIP


Regulaminy PSZOK

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunlanych- Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami »

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunlanych- Piechowice »

 


Często zadawane pytania:


1. Nie otrzymałem do dziś umowy, ani książeczki opłat. Nie wiem ile i gdzie mam płacić?
Właściciel nieruchomości nie otrzyma umowy, ani blankietu wpłat, gdyż był zobowiązany do złożenia deklaracji, w której jest określona miesięczna kwota opłaty (poz.39). Deklaracja jest zatem dokumentem, który stanowi podstawę do ustalenia wysokości opłaty. Każda osoba, która taką deklarację złożyła otrzymała indywidualny numer konta, na który należy dokonywać wpłaty do 15 dnia każdego miesiąca.

2. Mój dokument z numerem konta „zapodział się”, co mam zrobić?
Udać się do Urzędu Miasta pokój nr 21 (2. piętro) z dowodem osobistym w celu uzyskania duplikatu.

3. Z mojej nieruchomości nie odebrano odpadów, gdzie mam to zgłosić?
Przypominamy, że odpady są odbierane zgodnie z przesłanym Państwu harmonogramem. Należy również zwrócić uwagę, że miasto zostało podzielone na sektory odbioru o różnych datach – nawet w zakresie jednej ulicy. W przypadku, gdy odbioru nie dokonano zgodnie z tym harmonogramem można dokonać zgłoszenia bezpośrednio Dyspozytorowi odbiorcy odpadów (numery telefonów umieszczone są na harmonogramie), w Urzędzie Miasta pokój nr 21 (2. piętro) lub elektronicznie adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia takiego należy dokonać niezwłocznie.

4. Z mojej nieruchomości nie odebrano odpadów zgodnie z harmonogramem, czy mogę w związku z tym pomniejszyć opłatę?
Opłata o której mowa  zgodnie z  art.6r ust.2 Ustawy o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach z dnia 19.09.1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz.391 z późn.zm.). jest przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, która obejmuje koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej systemu.
Biorąc pod uwagę powyższe nie ma możliwości pomniejszenia przedmiotowej opłaty, i winna ona być wniesiona w pełnej wysokości.

5. Gdzie mogę otrzymać pojemnik na odpady?
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych. W przypadku gdy nieruchomością zarządza Zarządca, to na nim spoczywa ten obowiązek. Pojemniki można również wydzierżawić u odbiorców odpadów tj. SIMEKO Sp z o.o. i MPGK Sp z o.o. Przypominamy też o utrzymywaniu pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

6. Czy posiadanie kompostownika wpływa na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Nie. Posiadanie kompostownika na terenie nieruchomości nie wpływa na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta jest stała.

7. Mieszkam w domu jednorodzinnym. Czy mogę dostawić dodatkowy pojemnik na odpady, ponieważ w przypadku odbiorów 2 razy w miesiącu nie mieszczą mi się odpady?
Tak, można posiadać więcej niż jeden pojemnik. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest bezpośrednio uzależniona od typu zabudowy: wielorodzinnej lub jednorodzinnej, częstotliwości odbioru odpadów oraz wielkości pojemników na odpady. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz od tego, czy będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

8. Przeprowadzam remont. Co mam zrobić z odpadami budowlanymi?
Bezwzględnie nie wolno ich umieszczać w pojemnikach z odpadami komunalnymi. W tym celu powstał punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowany na terenie ZUK ul.Boczna 15 czynny we wtorki i czwartki w godz. 12-18 oraz soboty w godz. 9-13, gdzie każdy mieszkaniec może przekazać do 100 kg odpadów budowlanych na mieszkańca na rok.

9. Czy za odpady oddawane w punktach zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) należy uiścić dodatkową opłatę?
Nie trzeba wnosić dodatkowej opłaty, usługa ta jest świadczona w ramach stałej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Wymieniam meble i telewizor, czy mogę je wystawić przy śmietniku?
Niestety nie. W przypadku telewizora i innego sprzętu elektronicznego należy je przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w dowolnym czasie lub  w terminie 3-5 października 2013 umieścić w ustawionym kontenerze, w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13 września 1996r konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. (art.36). Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać zużyty sprzęt sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Sprzedawca w takim przypadku jest obowiązany przyjąć ten sprzęt bez pobierania opłaty.
Zbiórka mebli oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obywać się będzie w systemie akcyjnym 2 razy w roku.

 


Gdzie trafiają nasze odpady i co się z nimi dzieje?

Odpady komunalne z nieruchomości położonych w Gminie Piechowice odbierane są przez konsorcjum firm Simeko Sp. z o.o. i MPGK Sp. z o.o. w godzinach 6.00 – 20.00, zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Zebrane odpady dostarczane są do Karkonoskiego Centrum Gospodarowania Odpadami w  Ścięgnach-Kostrzycy, gdzie znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz Zakład Utylizacji Odpadów.
Pierwszym etapem zagospodarowania odpadów na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy jest ich wstępny rozdział dokonywany przy wjeździe na teren zakładu. Każda partia odpadów jest ważona. W punkcie przyjęć zostaje wskazane miejsce rozładunku określonej partii odpadów.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne trafiają na linię przygotowania biofrakcji, gdzie następuje ich rozdział na biofrakcję oraz surowce wtórne: tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło. Pozostała część odpadów tzw. balast jest wywożony na misę składowiska.
Biofrakcja zostaje poddana procesowi kompostowania w kompostowni kontenerowej lub tunelowej (rękawy foliowe). Kompost wstępnie ustabilizowany tlenowo w kompostowni wymaga, przed wykorzystaniem jako materiał rekultywacyjny na składowisku, około 8-12 tygodniowego dojrzewania w pryzmach pod wiatą dojrzewania kompostu.

Selektywnie zebrane odpady trafiają na linię sortowania surowców wtórnych. Odpady sortowane są na frakcje przeznaczone do recyklingu takie jak PET (bezbarwny, niebieski, zielony, mix), PCV, PP, PE, makulatura. Część odpadów surowcowych przed transportem do odbiorców trafia do węzła prasowania i belowania odpadów, a część luzem do magazynu surowców wtórnych.

 


Historia śmieci:

Jak łatwo się domyślić problem śmieci pojawił się wraz z człowiekiem.  W momencie, w którym prowadził koczowniczy tryb życia nie bardzo przejmował się wytworzonym śmieciowiskiem, opuszczał po prostu zaśmiecony teren i przenosił się dalej. Odpady te miały charakter głównie organiczny,  szybko się rozkładały i były nieszkodliwe dla środowiska. Ludzie najczęściej zostawiali po sobie resztki jedzenia, odchody, uszkodzoną broń i narzędzia. Przełomem było zastosowanie ognia w codziennym bytowaniu. Człowiek zaczął na dłużej wiązać się z określonym miejscem. Zaczęto więc wyznaczać sektory jedzenia, spania i czynności fizjologicznych, a w ramach rozwoju społecznego zaczęto dbać o swoje bezpieczeństwo, gdyż nagromadzone resztki przyciągały różnej maści zwierzęta będące zagrożeniem.

Początek starożytności wiąże się z powstaniem pierwszych cywilizacji na Bliskim Wschodzie, Europie i Afryce Północnej. W tym czasie zaczęły powstawać pierwsze osady,a ludzie z koczowników zaczęli przeistaczać się w osadników. Odpady początkowo gromadzone przy siedliskach zaczęto przenosić poza ich obszar, zasypując nimi naturalne wgłębienia terenu (doły, jamy, studnie, wyschnięte koryta rzek).

Problem powstawania śmieci zaczął narastać wraz z rozwojem cywilizacji, powstawaniem wiosek i miast. Pierwsze wzmianki o powstaniu w Rzymie służb odpowiedzialnych za oczyszczanie miasta sięgają III wieku. Szczególnie ten problem było widać w średniowieczu, gdzie miasta pełniły również funkcje wiejskie i hodowano zwierzęta, a odpady i nawóz zalegały na ulicach. Dochodziło do tego błoto (ulice nie były brukowane), a nieczystości wylewano przez okna bezpośrednio na ulice, w zamkach wszystkie odpady wrzucano po prostu do fosy. Taka ilość nieczystości prowadziła w konsekwencji do powstawania epidemii. Pod koniec epoki  w niektórych miastach Europy zaczęły powstawać specjalne „przedsiębiorstwa” zajmujące się wywozem odpadów za miasto. Czyszczono też co jakiś czas ulice i studnie, zakazywano wyrzucania śmieci na ulicę, do studni i strumieni.
Jeszcze większy postęp nastąpił w XVI wieku, w Paryżu i Amsterdamie pojawiły się pierwsze pojemniki na śmieci, a w miastach wprowadzono nakaz utrzymywania czystości w miejscach publicznych, zaczęto też tworzyć pierwsze zorganizowane wysypiska śmieci,a doły z odpadami dezynfekowano chlorem.

Rozwój przemysłu zapoczątkowany w XVIII wieku pociągnął za sobą gwałtowny rozwój miast i rozwój konsumpcjonizmu, a co za tym idzie na wysypiska zaczęło trafiać coraz więcej różnego rodzaju odpadów. Przełomem było pojawienie się w 1810 roku metalowych puszek, a od 1869 roku rozpoczęto wykorzystywanie opakowań z tworzyw sztucznych na masową skalę.

W 1895 roku George Waring został mianowany komisarzem sanitarnym Nowego Jorku. To wydarzenie miało ogromny wpływ nie tylko na miasto, ale na dalsze losy światowej gospodarki odpadami. George Waring zwany „apostołem czystości” był prekursorem skanalizowania miasta, jego bieżącego sprzątania i odbioru śmieci. Za jego krótkiej kadencji powstało w Nowym Jorku pierwsze centrum recyklingu i system selektywnej zbiórki odpadów, a zastosowane przez niego rozwiązania z czasem zaczęto powielać i rozwijać na całym świecie.

Druga rewolucja przemysłowa przyniosła dalszy znaczny wzrost ilości odpadów, powstało setki zakładów przemysłowych, zatrudniono tysiące robotników, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Spowodowało to pogorszenie warunków sanitarnych, przede wszystkim w miastach. Śmieci pojawiło się tak dużo, że ludzie w końcu je dostrzegli. W Paryżu nakazano mieszkańcom wystawianie  każdego ranka śmieci przed domy, a specjalne służby je odbierały. Zaczęły też powstawać pierwsze spalarnie.

W 1950 roku Harry Wasyluk wynalazł jednorazowy polietylenowy worek na śmieci, który do użytku domowego trafił w 1960 roku. Był to też moment w którym rozpoczęto masową produkcję torebek foliowych, reklamówek i toreb, a tym samym pojawił się „nowy” gatunek śmieci.
W pierwszej połowie XX wieku okazało się, że na śmieciach można zarobić, a w Europie Zachodniej i USA obserwowano pierwsze efekty ekologicznej edukacji społeczeństwa.


Archiwalne wersje deklaracji:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 2020r. – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

ikona pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 2020r. – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

ikona doc

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI do 2020r. – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

ikona pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI do 2020r. – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

ikona doc

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE PIECHOWICE- dla nieruchomośc i na których zamieszkują mieszkańcy

ikona pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

ikona pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

ikona doc

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE PIECHOWICE dla nieruchomośc i na których nie zamieszkują mieszkańcy

ikona pdf
Wniosek DO-1 ikona doc
Wniosek DO-1 ikona pdf


Reklamy:
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.